Konkurs Piosenki Rosyjskiej w ZSP nr 4 w Zamościu

Start  /  Rozrywkowe  / 

Regulamin konkursu:

I. Postanowienia ogólne
1) Organizatorem II Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej, zwanego dalej „Konkursem” jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu zwany dalej „Organizatorem”.
2) Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki udziału w Konkursie, jego przebieg oraz zasady nadzoru nad jego przygotowaniem i przeprowadzeniem.

II. Cele Konkursu
1) Celami Konkursu są:
a) propagowanie kultury rosyjskiej poprzez piosenkę,
b) propagowanie nauki języka rosyjskiego,
c) prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego oraz motywowanie do rozwijania kompetencji językowych,
d) promowanie aktywności twórczej wśród młodzieży oraz poczucia wartości i wiary we własne siły,
e) promocja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w regionie. Ponadto organizacja Konkursu może przyczynić się do popularyzacji otwartej i tolerancyjnej postawy wobec odmienności kulturowej.

…. // ……

VI. Postanowienia końcowe
1) Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.
2) Zgłoszenie się uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
3) Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych lub roszczeniem stron trzecich w stosunku do wykonywanych utworów.
4) Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga Organizator.
5) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. Zmiany takie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły
6) Kontakt z Organizatorem jest możliwy:
a) z Sekretarzem Konkursu Beatą Panas: konkurs_pioros@o2.pl
b) za pośrednictwem tradycyjnej formy przesyłki pocztowej na
adres szkoły.